Úradná tabuľa

Oznámenie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie v Jamníku pre voľby 10.11.2018

Obchodná verejná súťaž na prevádzku pohostinstva v Jamníku zverejnené 4.9.2018

Verejná vyhláška – stavebné povolenie „Rozšírenie verejného osvetlenia“ zverejnené 22.8.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.8.2018 zverejnené 17.8.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov, o určení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 a o určení rozsahu výkonu starostu na nové volebné obdobie r.2018-2022 zverejnené 2.8.2018

Oznámenie o počte obyvateľov obce Jamník zverejnené 2.8.2018

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny Plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené 30.7.2018

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania zverejnené 9.7.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.6.2018 zverejnené 20.6.2018

VZN č.2/2018 prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Jamník zverejnené 14.6.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jamník na II. polrok 2018 zverejnené 8.6.2018

Návrh – Záverečný účet obce Jamník za rok 2017 zverejnené 1.6.2018

Obchodná verejná súťaž – prenájom – sklad drobnej prevádzky zverejnené 23.5.2018

Schválené – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jamník č.1/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník zverejnené 15.5.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.05.2018 zverejnené 7.5.2018

Verejná vyhláška – výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy – LHC Račková zverejnené 23.4.2018

Návrh – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jamník – prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Jamník zverejnené 22.3.2018

návrh VZN 1-2018 stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup  so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník                                                                                          zverejnené 12.3.2018

Pozvánka  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.02.2018 zverejnené 16.2.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zverejnené 12.2.2018

Verejná vyhláška – oznámenie o platbe za užívanie revíru PZ Baranec 2018 zverejnené 7.2.2018

VZN č.2 2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup zverejnené 17.1.2018

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Agria Liptovský Ondrej a.s.zverejnené 16.1.2018

Verejná vyhláška – upovedomenie o odvolaniach proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov …. zverejnené 08.01.2018

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – zmena stavby pred dokončením Mgr. Ján Červeň zverejnené 08.01.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania Agria Liptovský Ondrej a.s. zverejnené 12.12.2017

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené 11.12.2017

 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2017 zverejnené 11.12.2017

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení dočasnej stavby Slovak telekom a.s. zverejnené 4.12.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jamník na I. polrok 2018 zverejnené 29.11.2017

Návrh rozpočtu obce Jamník na rok 2018 a vyhliadkový rozpočet na roky 2019 a 2020 zverejnené 29.11.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.11.2017 zverejnené 20.11.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania Mgr. Ján Červeň zverejnené 15.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jamník o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej ev.známky pre psa  – návrh zverejnené 8.11.2017

Verejná vyhláška – rozhodnutie o sezónnej uzávere Tanap zverejnené 27.10.2017

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby Agria Liptovský Ondrej a.s. zverejnené 23.10.2017

Oznámenie o prerušení distribúcie zemného plynu – SPP-Distribúcia a.s.  zverejnené 4.10.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Slovak telekom a.s. zverejnené 4.10.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o zahájení doplnkového konania Agria a.s. zverejnené 13.9.2017

Verejná vyhláška – Obmedzenie vstupu do TANAP-u 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.8.2017 zverejnené 21. 8. 2017

Oznámenie o územnom konaní Agria, Verejná vyhláška 02.08.2017 zverejnené 8.8.2017

situácia Agria  , zverejnené 8.8.2017

VZN č.1 2017 opatrovateľská služba – schválené, zverejnené 30.6.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej konrolórky na II. polrok 2017  -návrh, zverejnené 15.6.2017

Záverečný účet obce Jamník za rok 2016 – schválený, zverejnené 15.6.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.6.2017 zverejnené 9.6.2017

Záverečný účet obce Jamník za rok 2016 – návrh zverejnené 24.5.2017

VZN opatrovateľská služba návrh zverejnené 23.5.2017

Verejná vyhláška – Okresný úrad Žilina – Rozhodnutie zverejnené 3.5.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.04.2017 zverejnené 21.4.2017

Verejná vyhláška – stavebné povolenie p. Šopincová SO plynovod a prípojka na parc. KN C 714 zverejnené 30.3.2017

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 30.3.2017 zverejnené 27.3.2017

Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania – kasárne Mokraď zverejnené 17.3.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva zverejnené 10.3.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania zverejnené 7.3.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zverejnené 1.3.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zverejnené 1.3.2017

Verejná vyhláška PZ Baranec zverejnené 13.2.2017

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín zverejnené 18.1.2017

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Beňadiková – Zmeny a doplnky č.1 zverejnené 12.1.2017

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.5

Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Uhorská Ves

Schválený rozpočet obce Jamník na rok 2017 a vyhliadkový na roky 2018 a 2019 zverejnené 16.12.2016

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.12.2016 zverejnené 12.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jamnik na I. polrok 2017 zverejnené 30.11.2016

Návrh rozpočtu obce Jamnik na rok 2017 a vyhliadkový rozpočet na roky 2018 a 2019 zverejnené 30.11.2016

Verejná vyhláška – upovedomenie o podanom odvolaní zverejnené 22.11.2016

Usmernenie vo vzťahu k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5n8 v členských štátoch EÚ zverejnené 22.11.2016

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Plynovod a prípojka PhDr. Eva Vlašičová zverejnené 28.9.2016

Verejna vyhláška Agria Liptovský Ondrej a.s. Prestavba ustajňovacích priestorov na odchov teliat zverejnené 19.9.2016

pozvanka-oz-21-9-2016 zverejnené 16.9.2016

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania SO plynovod a prípojka zverejnené 30.8.2016

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby SO-Plynovod a prípojka zverejnené 18.8.2016

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín zverejnené 8.8.2016

Pripomienky k cestovnému poriadku – autobusové spoje Jamník zverejnené 2.8.2016

Verejná vyhláška – Prestavba ustajňovacích priestorov na odchov teliat zverejnené 27.7.2016

Verejná vyhláška SO Plynovod a prípojka zverejnené 6.7.2016

VZN č.1/2016 „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Jamník“ zverejnené 4.7.2016

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie Rekonštrukcia plynovodov UO00398 Jamník-Liten zverejnené 28.6.2016

VZN o nakladaní s odpadmi 2016 zverejnené 16.6.2016

Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2016 zverejnené 16.6.2016

pozvánka 14.6.2016 zverejnené 9.6.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jamník na II. polrok 2016

Návrh VZN Obce Jamník o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Záverečný účet obce Jamník za rok 2015

Návrh VZN Zmeny a doplnky č.2 k UPN O Jamník

Textová časť Zmien a doplnkov č.2 k UPN O Jamník

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 13.4.2016

Oznámenie o strategickom dokumente – spoločnom PHSR obcí Horného Liptova do roku 2020

Oznam – výsledok obchodnej verejnej súťaže

Verejná vyhláška PZ Baranec

Oznámenie o strategickom dokumente ISRU Horný Liptov do 2020 – stratégia CLLD

Obchodná verejná súťaž

Zámer prenájmu nebytových priestorov

Zámer prevodu pozemku

Voľby do NR SR

obchodná verejná súťaž

VZN č.22015 ZaDč.2

Výzva na predloženie ponuky

návrh VZN ZaD 2 Jamník

výkres 1

výkres 2

výkres 3

výkres 4

výkres 5

Dotazník k PHSR

Verejná obchodná súťaž sklady.pdf

Verejná obchodná súťaž.pdf

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra.pdf

Výsledky doplňujúcich volieb poslanca Obecného zastupiteľstva.pdf

OSK JAMNIK vyhlasenie_2perc_2014.rtf

Výsledky volieb 15.11.2014.pdf

Oznámenie č. 176-2014 zo dňa 10. 09.2014 pod č. 21159-WYP.pdf

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnky č. _2 UPN Jamník.pdf

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba, rekonštrukcia chodníkov a vyznačenie cyklotrás v obci Jamník